Mielieji,

Kaip per kiekvienas Kalėdas, taip ir per šias dvasia persikelsime į Betliejaus miestelį, kuriame daugiau nei prieš du tūkstančius metų tyliai gimė mūsų Išganytojas. Stengsimės persiimti Mergelės Marijos tikėjimu, Šv. Juozapo klusnumu, piemenų džiaugsmu, kad nuostabi Kalėdų šventės nuotaika apsigyventų mūsų širdyse.

Žvelgdami į pasaulio istoriją matome kaip žmonės statė Dievui namus – didingas šventoves, bazilikas ir katedras. Kalėdų žinia skelbia, kad pats Dievas stato namus ne kažkokioj didybėj ar aukštybėj, bet žmonių širdyse. Gimimas Betliejuje yra ženklas, kad Jis trokšta gyventi su kiekvienų mūsų, įsikūnyti mumyse, mūsų kasdienybėje. Šis Jo troškimas toks stiprus, jog Jis pasilieka Eucharistijoje ir Bažnyčios bendrystėje, kad mes galėtume regimai patirti Jo artumą.

Tegul Kalėdų žvaigždės jauki šviesa užlieja jūsų namus, meilė telydi šeimas, o sėkmė – jūsų darbus. Betliejaus Kūdikio artumas guodžia ir stiprina! Teprisipildo širdys tikėjimo, noro prasmingai dirbti ir gyventi Naujaisiais metais!

Jūsų kunigas Rolandas Karpavičius

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →