Kalėdų angelai paskelbė šią džiaugsmingą žinią: ramybė Žemėje, geros valios žmonėms. Esame apdovanoti Dievo malone, nes Jis siuntė Mesiją, atnešė taikos žinią mūsų Žemei, sunaikino priešiškumą, kuris skyrė Dievo ir žmogų per nuodėmę ir sukūrė naujus santykius tarp žmonių.

Ši ramybės žinia skirta geros valios žmonėms, kurie pasitiki Dievu ir yra pasirengę susitaikyti su Juo, kuriems Dievas yra artimas, kurie sutinka būti Jo gailestingumo indais.

Jei pats Dievas yra su mumis pasaulyje, tada galime turėti visokeriopą ramybę, o svarbiausia taiką su savo sąžine. Kiekvienas geras dalykas, kurį turime yra Dievo malonė mums. O jei mes turime Dievo palankumą mums, tuomet nepamirškime Jam teikti šlovės ir padėkos. Nepamirškime, kad taika ir malonė ateina per gimusį Tarpininką Jėzų.

Besibaigiantys metai buvo ypatingi mūsų parapijai – atšventėme jos įsteigimo 25 m. jubiliejų. Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie savo aukomis, pagalba, tarnyste prisideda prie mūsų bendruomenės gerovės.

Visiems linkiu šviesios Viešpaties Gimimo šventės ir palaimingų Naujųjų Metų!

Jūsų klebonas – kun. Rolandas Karpavičius

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →