Spalio 10 d. 16.00 val. mūsų bažnyčioje bus aukojamos padėkos šv. Mišios minint mūsų parapijos klebono kun. Rolando Karpavičiaus kunigystės šventimų 25 metų sukaktį. Mišių šventimui vadovaus Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Taip pat bus šventinami nauji mūsų bažnyčios vargonai ir naujos Kryžiaus kelio stotys. Kviečiame jungtis į bendrą maldą.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →