Balandžio 13 dieną į amžinybę iškeliavo Šv. Kazimiero parapijos kunigas Alfredas Memys. Velionis buvo pašarvotas Šv. Kazimiero gedulo namuose, o balandžio 16 dieną palydėtas į Slengių kapines.

Kunigas Alfredas Memys mūsų parapijoje tarnavo rezidentu beveik trejus metus.

Amžinąjį atilsį duok jam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

Galerijoje – akimirkos iš kunigo Alfredo Memio laidovių:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →