Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui sapne Viešpaties angelas ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti“. Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties. Tuo būdu išsipildė Viešpaties žodžiai, pasakyti pranašo lūpomis: „Iš Egipto pašaukiau savo sūnų“. Erodui mirus, štai Viešpaties angelas pasirodo per sapną Juozapui Egipte ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir keliauk į Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie tykojo kūdikio gyvybės“. Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo į Izraelio šalį.  Išgirdęs, jog Archelajus valdo Judėją po savo tėvo Erodo, pabūgo ten vykti. Įspėtas sapne, nukeliavo į Galilėjos sritį ir apsigyveno Nazareto mieste. Taip išsipildė pranašo žodžiai: „Jį vadins Nazariečiu“. (Mt 2, 13–15. 19–23) 

Jėzus atėjo į pasaulį, kad taptų šio pasaulio Gelbėtoju, ir trisdešimt metų pats niekada neperžengė Palestinos sienos, išskyrus tai, kad per Velykas lankėsi Jeruzalėje. Jis mirė, kai jam buvo trisdešimt treji, ir iš jų jis praleido trisdešimt, apie kuriuos nieko nekalba Evangelija, Nazarete.

Jėzus užaugo, tapo jaunuoliu, tada subrendo, užaugo geruose namuose. Negali būti geresnės gyvenimo pradžios. Vienas garsus profesorius kartą pareiškė: „Noriu padėkoti Dievui už geras manieras ir dalykinius įgūdžius, kuriuos paveldėjau iš savo tėvų kasdieniame šeimos gyvenime“. „Gera motina yra verta šimtų mokytojų“, – teigia priežodis. Jis turėjo tokią Motiną, šalia buvo rūpestingas Juozapas. Taigi Jėzui metai prabėgo ramiai, geros šeimos rate.

Jėzus tapo amatininku Nazarete ir padėjo savo motinai. Pasaulis jį kvietė skelbti Evangeliją, bet iš pradžių jis įvykdė pareigą savo motinos, artimųjų ir savo namų atžvilgiu. Laimingas yra žmogus, kuris, miręs savo tėvams, gali pasakyti, atsigręžęs atgal, kad dėl jų padarė viską, kas buvo jo galioje. Pasaulis priklauso tiems, kurie nuoširdžiai prisiima paprastas pareigas. Tokia buvo Šv. Šeima.

Kun. Rolandas Karpavičius

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →