DSC00042

Atlaidai yra parapijos šventė. Bažnyčia sukviesdama savo tikinčiuosius į šią šventę nori paskatinti juos švęsti Kristaus Kryžiaus pergalę, kurią atspindi koks nors išganymo istorijos įvykis ar konkretaus šventojo gyvenimas. Krikščionys drauge susibūrę ne tik naudojasi dvasiniais vaisiais, kurie juos pasiekia iš Bažnyčios malonės lobyno, bet ir džiaugsmingai liudija Jėzaus Kristaus įvykdytą atpirkimą.

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirtis dovanojo mums amžinąjį gyvenimą ir atvėrė kelią pas Tėvą. Tai pasiekti galime tik gavę nuodėmių atleidimą, kuris kyla iš Jėzaus mirties ir prisikėlimo. Išpažinę savo nuodėmes per Atgailos sakramentą gauname Jėzaus mirties vaisius – nuodėmių atleidimą.

Nuodėmės mums atleidžiamos, bet išlieka pasekmės, kurias sukėlė mūsų netinkamas elgesys žmonių bendruomenėje. Pavyzdžiui, neišeitų atlyginti kiekvienam žmogui už mūsų apkalbų ar įtarimų jam sukeltą žalą. Nuodėmės yra panašios į žaizdas, kurias išgydžius lieka randai, padariniai. Šias nuodėmių pasekmes mūsų santykiuose su Dievu ir žmonėmis naikina atlaidų malonė. Bažnyčia nurodo labai daug galimybių gauti atlaidus, pvz., geri darbai, šalpa, maldinga kelionė, įvairios maldų praktikos, pasninkas ir kt., nes Dievas laimina kiekvieną, kad ir mažiausią mūsų pastangą link Jo ir artimo.

Parapijiniai atlaidai – tai vienas paprasčiausių būdų patirti atlaidų malonę. Kiekviena parapija turi savo šventąjį globėją danguje, kurio gyvenimas šioje žemėje susilaukė Dievo palaiminimo visokeriopomis malonėmis. Šventasis buvo klusnus Dievui, padėdavo žmonėms, atgailaudavo, kentėdavo persekiojimus dėl Jėzaus vardo ir į visas šias jo pastangas Dievas atsakydavo savo malonėmis. Tokį gyvenimą Bažnyčia vadina nuopelningu, tai jokiu būdu nereiškia, kad galima Dievo malones įgyti, jos gaunamos dovanai, bet krikščionis yra pašauktas nuolat bendradarbiauti su Šventąja Dvasia. Dievas savo malones teikia gausiai, ir jų pakanka ne vien tapti šventuoju, bet ir kitiems Bažnyčios nariams.

Taip susidaro tartum malonių lobynas, iš kurio gali visi pasisemti. Šiam lobynui priklauso Jėzaus Kristaus, Mergelės Marijos bei visų šventųjų nuopelnai. Švęsdami parapijos šventojo globėjo gimimo dangui dieną, mes iš šio lobyno galime gauti mums reikalingų malonių. Šventieji ir toliau jau būdami danguje padeda savo nusidėjusiems broliams ir sesėms. Tai viena iš galimybių pasireikšti šventųjų bendravimui, kurį iškilmingai skelbiame kiekvienose sekmadienio Šv. Mišiose per Tikėjimo išpažinimą.

Kokios sąlygos gauti visuotinius atlaidus per parapijos dangiškojo globėjo šventę? Reikia būti atlikus nuoširdžią išpažintį, atsižadėti visų nuodėmių, priimti Kristų šv. Komunijoje, aplankyti parapijos bažnyčią atlaidų šventės metu ir pasimelsti šv. Tėvo intencijomis, t. y. jungtis prie jo maldos už pasaulį. Pelnytus atlaidus galima skirti ir už mirusius patiriančius tyrinimą skaistykloje.

Mūsų parapijoje yra švenčiami Šv. Kazimiero ir Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų atlaidai.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+