Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios naujienos pradžia, kaip pranašo Izaijo parašyta: Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų. Jis skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane, – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“. (Mk 1, 1–8)

Evangelijos pagal Morkų pradžia yra labai svarbi, nes nusako visą Evangelijos esmę: Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios naujienos pradžia.

Morkus taip pradeda ne tam, kad skaitytojas žinotų, jog tai knygos pradžia. Pagrindinė evangelisto Morkaus mintis – dabar, kai Evangelija klausoma ir priimama, iš tikrųjų ir prasideda jos skelbimas.

„Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus”. Šie Evangelijos žodžiai – tikėjimo išpažinimas: Jėzus Kristus yra Dievo Sūnus! Tad Apaštalų tikėjimo ir skelbimo esmė glūdi jau pirmajame Evangelijos sakinyje.

„Tyruose šaukiančiojo balsas” reiškia ne tik Joną Krikštytoją, bet ir pranašystės dvasią. Šventajame Rašte šauklys visuomet skelbia gerąją žinią apie pergalę prieš blogį. Evangelistas Morkus pasitelkia Izaijo pranašystę, įžvelgdamas Krikštytojo asmenyje šauklį ir kelių tiesintoją, rengiantį Mesijo atėjimui.

Jono gyvenensena, asketiška apranga ir mityba gali atrodyti keistai, tačiau izraelitai atpažino jame gerosios naujienos skelbėją: „Pas jį traukė visa Judėjos šalis”. Būdamas tikras pasiuntinys, Jonas suvokė nesąs Galingiausias, o tik jo pirmtakas: „Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys Šventąja Dvasia”.

Jono Krikštytojo skelbtasis „Galingesnis” jau atėjo ir Kryžiumi nugalėjo mirtį. Geroji išganymo žinia paskelbta.

Adventas primena mums galutinį Jėzaus atėjimą. Šiuo advento laikotarpiu, būdami pakrikštyti „Galingesniojo” krikštu, mes būdami Bažnyčios nariai, esame kviečiami tapti Gerosios Naujienos skelbėjais pasauliui.

Evangelijos eilutės kalbančios apie Joną Krikštytoją mūsų visų klausia: „Ar jūs norite būti Jėzaus liudytojais? Ar norite tiesti jam kelią visur, kur esate?“

Kun. Rolandas Karpavičius

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →