Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno“. Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“ Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“. Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos. Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens“. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite prievaizdui“. Tie nunešė. Paragavęs vynu paversto vandens, ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo), prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiolei“. Tokia stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį. Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas. (Jn 2, 1–12) 

Nepamirškime, kad už paprastų Jono evangelijos istorijų visada glūdi gili prasmė, kuri atsiveria tik tiems, kurie trokšta matyti. Jonas neprirašė nereikalingų ar nereikšmingų detalių: viskas turi tam tikrą reikšmę ir kiekviena detalė rodo kažką labai svarbaus.

Jaunųjų namuose buvo šeši akmeniniai indai apsiplovimams, o Jėzaus valia juose vanduo virto vynu. Žydai septynetą laiko visišku ir tobulu skaičiumi, o šešetą – neišbaigtu ir netobulu. Šeši akmeniniai vandens indai simbolizuoja visus žydų įstatymo trūkumus, ir Jėzus atėjo į šį pasaulį, kad pašalintų visus įstatymo trūkumus ir vietoj jų įlietų naują gailestingumo ir malonės Evangelijos vyną. Jėzus įstatymo trūkumus pavertė malonės tobulumu.

Šiuo atžvilgiu reikėtų pažymėti dar vieną dalyką. Šie šeši akmeniniai indai kiekvienas buvo 100–120 litrų talpos, t. y. po stebuklo bendrai gavosi 600–700 litrų vyno. Evangelistas tuo norėjo mums parodyti, kad kai Jėzaus gailestingumas ateina žmonėms, tai šio maloningumo gausa visiems atitenka su pertekliumi. Niekas pasaulyje negalėtų išgerti 600-700 litrų vyno, kaip ir Žemėje negali būti poreikio, kuriam nepakaktų Kristaus malonės. Jame slypi stebuklinga dieviškoji gausa.

Jėzuje netobulumai virto tobulumu ir malonė tapo begaline; jos pakanka, ir net daugiau nei pakanka, kad atitiktų kiekvieną žmogiškąjį poreikį.

Kun. Rolandas Karpavičius

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →