Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant jo veido išvaizda visiškai pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie atrodė spindulingi ir kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo pabaigą, būsiančią Jeruzalėje. Petras ir jo draugai buvo apimti miego. Išbudę jie pamatė jo spindėjimą ir stovinčius šalia jo du vyrus. Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų: „Mokytojau, kaip gera mums čia! Padarykime tris palapines: vieną tau, kitą Mozei ir trečią Elijui“. Jis nesižinojo, ką kalbąs. Jam tai besakant, užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į debesį, mokiniai nusigando. O iš debesies aidėjo balsas: „Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite!“ Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas. O jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą. (Lk 9, 28b–36)

Tik evangelistas Lukas paminėjo, kad Jėzus meldėsi prieš atsimainymą. Tad evangelistas pabrėžia Jo ryšį su Tėvu. Galbūt šio epizodo tikslas yra parodyti kaip Jėzaus mokiniai dvasiškai praregėjo, kai pamatė, kas iš tikrųjų įvyko, kai Jis bendrauja su savo Tėvu.

Jo drabužiai ir veidas nušvito dangaus šviesa, o mokiniai šalia Jo matė du teisiuosius, kurie jau seniai buvo mirę. Mozė ir Elijas simbolizuoja įstatymą ir pranašišką tarnystę, o jie abu pagal anuometinius lūkesčius turėjo pasirodyti laikų pabaigoje.

Jie kalbėjo su Jėzumi apie Jo išėjimą, t. y. apie artėjančią mirtį ir prisikėlimą, taip patvirtindami tai, ką Jėzus skelbė anksčiau. Petras norėjo įrengti tris palapines, kad Kristus ir Jo pašnekovai būtų pagerbti ir suteikti jiems prieglobstį. Tačiau Lukas pabrėžia, kad Petras ne visiškai teisingai suprato, kas atsitiko.

Tai, ką mokiniai matė, buvo debesis (Dievo buvimo simbolis) ir jie girdėjo balsą iš dangaus, kartojant tai, kas buvo pasakyta Jėzaus krikšto metu, bet šį kartą jis kreipėsi į mokinius. Todėl mokiniai turėjo paklusti Jam – ir tik Jam. Gavėnia ir mus kreipia šia linkme – klausyti Jėzaus. Atsimainymas mums primena, kad Jėzaus nukryžiavimas ir mirtis apreiškė Jo šlovę ir gailestingumą.

Kun. Rolandas Karpavičius

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →