Buvo Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti: „Kas tu esi?“ Jis prisipažino nesigindamas. Jis prisipažino: „Aš nesu Mesijas!“ Jie ir vėl klausė: „Tai kas gi tu? Gal Elijas?“ Jis atsakė: „Ne!“ – „Tai gal tu pranašas?“ Jis atsakė: „Ne!“ Tada jie tęsė: „Tai kas gi tu, kad mes galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mus siuntė? Ką sakai apie save?“ Jis tarė:

„Aš – tyruose šaukiančiojo balsas:

Taisykite Viešpačiui kelią!,

kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas“.

Atsiųstieji buvo iš fariziejų. Jie dar jį klausinėjo: „Tai kam tu krikštiji, jei nesi nei Mesijas, nei Elijas, nei pranašas?“ Jonas jiems atsakė: „Aš krikštiju vandeniu. O tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis, – jam aš nevertas atrišti kurpių dirželio“. Tai atsitiko Betanijoje, anapus Jordano, kur Jonas krikštijo.” (Jn 1, 6–8. 19–28)

Kaip ir praeitą sekmadienį Evangelija kreipia mūsų dėmesį į Joną Krikštytoją, nes jis Dievo siųstas žmogus, – liudytojas. Pirmosiose evangelijos eilutėse net tris kartus sutinkame žodį „liudyti”.

Ką reiškia liudyti? Liudytojas yra tas, kuris sako teisybę apie tai, ką yra matęs, girdėjęs ar asmeniškai patyręs. Negana to, Jėzaus liudytojas turi ne tik sakyti tiesą, bet ir ja gyventi.

Liudyti Kristų – tai rodyti į Jį, o ne į specifinį gyvenimo būdą. Liudytojas yra tas, kuris pasakoja kitiems, ką jis asmeniškai ir tiesiogiai suvokė apie Jėzų ir Dievo žodį.

Todėl krikščioniui svarbu sąžiningumas, kurio esmė – ištikimybė Tiesai. Tai reiškia neišsižadėti Kristaus. Visas krikščionio gyvenimas yra nukreiptas į krikštu sudarytą sandorą tarp jo ir Kristaus. Kiekvienas mūsų veiksmas, mintis, žodis yra teisingas arba melagingas, priklausomai nuo to, kiek jie atitinka šį svarbiausią pažadą.

Kai esame sąžiningi, atviri Dievui, sau ir artimui, tuomet tampame tikrais liudytojais. Tai reikalauja tikėjimo, drąsos ir nuolankumo. Būtent toks yra Jono Krikštytojo liudijimas. Jono nuolankumas ir kuklus savęs pristatymas padaro jo liudijimą veiksmingą. Jo atsakymo į klausimą „Ką sakai apie save?” centre yra Kristus.

Mūsų liudijimas taip pat bus veiksmingas, tik tuo atveju, jei visu gyvenimu rodysime į Kristų.

Kun. Rolandas Karpavičius

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →