Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklausti: „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“ Jėzus atsakė: „Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote: aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi“. Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną: „Ko išėjote į dykumą pažiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? Ir ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Švelniais drabužiais vilkintys gyvena aure karaliaus rūmuose. Tai ko gi išėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip, sakau jums, ir daugiau negu pranašo! Jis yra tasai, apie kurį parašyta: Štai aš siunčiu pirm tavęs savo pasiuntinį, ir jis nuties tau kelią. Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį.” (Mt 11, 2–11)

Stebėdamas pirmuosius Jėzaus viešojo gyvenimo žingsnius, Jonas Krikštytojas per savo mokinius klausia Jėzų: „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?”

Jėzus į šį klausimą atsako Izaijo pranašystės žodžiais, kurie byloja apie Mesijo karalystės ženklus. Jis paragina Jono sekėjus papasakoti mokytojui apie savo patirtį: „Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote“.

Tai – didžioji Jėzaus ir Jono pedagogika. Tik patirtis, o ne teoriniai svarstymai leidžia atpažinti Gelbėtoją, Jo gyvenimo dovaną vedančią į naują pasaulį. Vien asmuo patyręs išlaisvinimo ir išganymo džiaugsmą, kuris perkeičia žemę ir žmones gali pažinti Dievo veikimą savo aplinkoje.

Jono klausimas apie Jėzaus tapatybę yra aktualus ir šiandien. Kas Jis? Ko laukti iš Dievo? Kokia bus mūsų ateitis? Jėzus yra atpažįstamas iš konkretaus veikimo žmogaus gyvenime. Tai įvyks tik tuomet, kai bus noras matyti šiuos Dievo artumo ženklus, kai juos patirsime „savo kailiu“.

Jėzuje pasirodė kažkas nelaukta, tai, ko neturėjo nė vienas pranašas, – Dievo ir Žmogaus slėpinys. Šį slėpinį įmanoma suvokti vien tikėjimu, kuris žvelgia į tikrovę trokšdamas sutikti Dievą.

Kun. Rolandas Karpavičius

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →