Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai: Zabulono žeme ir Neftalio žeme! Paežerės juosta, žeme už Jordano – pagonių Galilėja! Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: „Atsiverskite, nes čia pat dangaus karalystė!“ Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius – Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų – metančius tinklą į ežerą; mat buvo žvejai. Jis tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“. Tuodu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius – Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie, tučtuojau palikę valtį ir tėvą, nuėjo su juo. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negales. (Mt 4, 12–23)

Evangelija mums kalba apie pirmųjų mokinių pašaukimą. Ji atskleidžia tam tikrą pašaukimo sandarą, kurioje yra trys pagrindiniai elementai.

Pašaukimo esmė, kad pirmoji iniciatyva priklauso Dievui. Jis kviečia dalyvauti savo meilės darbuose. Jis pats pasirenka sau bendradarbius ir kviečia asmeniškai būti jo gailestingumo žinios nešėjais. Jėzus sako: “Aš padarysiu jus žmonių žvejais“. Jo malonės veikimas, o ne kažkokios savybės lemia, kad “žvejyba“ neštų sėkmę.

Žmogus gali tik atsiliepti į šį Dievo kvietimą. Nors jį kankintų abejonės, bet sąmoningas ir laisvas apsisprendimas yra kelias į meilės įstatymo įgyvendinimą. Pašauktasis girdi ir atsiliepia konkrečiais veiksmais. Jie “tuojau paliko tinklus”.

Trečias svarbus dalykas – patikėtos misijos suvokimas ir įvykdymas. Tai vyksta kasdien, nes neužtenka sykį išgirsti Jėzaus kvietimą, jį būtina nuolatos atnaujinti per maldą, meilę kitiems, Dievo žodžio klausymą.

Kun. Rolandas Karpavičius

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →