Jėzus nužengė su Dvylika nuo kalno ir apsistojo lygioje vietoje. Ten buvo gausus jo mokinių būrys ir didelė daugybė žmonių iš visos Judėjos ir Jeruzalės, iš Tyro ir Sidono pajūrio.
    Tuomet, pakėlęs akis į savo mokinius, Jėzus prabilo:
    „Palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų yra Dievo karalystė.
    Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti.
    Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes juoksitės.
    Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl Žmogaus Sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise jų protėviai darė pranašams“.
    „Bet vargas jums, turtuoliai, nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą.
    Vargas jums, kurie dabar sotūs, nes būsite alkani.
    Vargas jums, kurie dabar juokiatės, nes jūs liūdėsite ir verksite.
    Vargas jums, kai visi žmonės jus giria, nes ir jų protėviai lygiai taip gyrė netikrus pranašus“. (Lk 6, 17. 20–26) 

Palaiminimai ypatingu būdu gali pakeisti žmonių širdis ir protus. Jie nėra panašūs į įstatymus, kuriuos gali suformuluoti koks nors filosofas ar išminčius. Kiekviena palaiminimas yra iššūkis.

Todėl popiežius Pranciškus rašo: “Palaiminimai jokiu būdu nėra nereikšmingi ar paviršutiniški; priešingai, gyventi galime tik tada, kai Šventoji Dvasia persmelkia mus visa savo galia bei išlaisvina iš savanaudiškumo, tingumo ir išdidumo silpnybių.”

Tad palaiminimai – pasirinkimas, kuris mus lydi nuo vaikystės iki mūsų dienų pabaigos. Ar pasirinksime lengvesnį kelią, kuris žada mums nedelsiant malonumą ir naudą? Arba pasirinksime sudėtingą kelią, kuriam reikalingas sunkus darbas ir galbūt kančia? Ar stversime akimirksnio džiaugsmą ir šio gyvenimo gėrybes? Ar esame pasiruošę laukti ir paaukoti juos dėl didesnio gėrio? Ar dėsime visas pastangas, kad pasiektumėte žemiškus džiaugsmus, ar sutelksime visą dėmesį į Kristų? Šie klausimai iškyla palaiminimų akivaizdoje. Jėzus aiškiai nurodė, kuris iš šių dviejų kelių gali suteikti laimę. 

Kun. Rolandas Karpavičius

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →