Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarėjos kaimus. Kelyje klausė mokinius: „Pasakykite, kuo mane žmonės laiko?“ Jie atsakė: „Vieni – Jonu Krikštytoju, kiti – Eliju, treti – dar kuriuo iš pranašų“. Tada jis paklausė: „O jūs kuo mane laikote?“ Petras jam atsakė: „Tu esi Mesijas“. Tuomet Jėzus griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti. Ir jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad Žmogaus Sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir po trijų dienų prisikeltų. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė jį drausti. Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą: „Eik šalin, šėtone, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis!“ Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. (Mk 8, 27–35) 

Ieškojimas atnaujina tikėjimą ir jam suteikia gyvastingumą. Jėzus Kristus ilgainiui taptų bereikšme ir miglota figūra, jei žmonės liautųsi kėlę klausimus apie jį. Šį darbą dažnai atlieka netikintieji žmonės, kurie vis klausinėja apie Jėzų, skatindami ieškoti vis naujų atsakymų.

Todėl du Jėzaus klausimus: „Kuo mane žmonės laiko? <…> O jūs kuo mane laikote?” turėtume patys sau užduoti. Kas yra Jėzus iš Nazareto? Ar Jis iš tikrųjų yra tasai, kaip apie Jį teigia krikščionių Bažnyčia? Ar Jis tikrai numatė tokią savo mirtį? Gal tai buvo klaida? Ar Jis tikrai prisikėlė?

Svarbu drįsti kelti šiuos nepatogius klausimus, nes Jėzui nepakanka to, kad mes žinome, kas apie Jį kalbama iš sakyklų ar rašoma knygose. Jėzus nori, kad į juos sau atsakytume mes, kurie tikime jį ir kurie į jį sudėjome savo viltį. Šio atsakymo nereikia išradinėti. Jį pateikė Petras: „Tu esi Mesijas”.

Čia glūdi visa krikščionybės esmė. Šį atsakymą gilino visos krikščionių kartos, jį skelbė Bažnyčia, mes taip pat jį kartojame  Bažnyčia savo maldoje ir mokyme nuolat kartoja šį tikėjimą: Jėzus nėra tik žmogus, pranašas ar mokytojas, bet Jis – Dievas gyvenantis su mumis ir mus gelbėjantis.

Kun. Rolandas Karpavičius

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →