catena_2

Kristus pasakė savo mokiniams: “Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones.” (Mt. 28,19)  Tad Marijos Legiono nariai stengiasi paklusti šiam Kristaus įsakymui – nešti visiems Gerąją Naujieną. Taip pat asmeninėmis pastangomis siekti šventumo. Nariai pasižymi ypatinga Dievo Motinos meile ir stengiasi skatinti žmonių pamaldumą Švč. M. Marijai, ragindami uoliai melsti Rožinio maldą. Malda, džiaugsmo skleidimas yra pagrindinis Marijos Legiono „ginklas“. Ši draugija pasivadino legionu dėl vieningo jos statuto, griežtos narių vidinės drausmės ir duotų pareigų laikymosi.

Marijos Legioną sudaro aktyvūs nariai ir nariai pagalbininkai, kurie meldžiasi nurodytomis maldomis. Aktyvūs nariai kiekvieną savaitę lanko vietinį prezidiumo susirinkimą, kuriam vadovauja parapijos kunigas – dvasios vadovas (kun. br. Juozapas Adolfas Pudžemys OFM). Susirinkimas prasideda malda į Šventąją Dvasią, kalbamas Rožinis. Pateikiamos atliktų darbų ataskaitos, o po kunigo kalbos kiekvienas narys gauna užduotį ateinančiai savaitei.

Pagal dvasios vadovo nurodymus nariai poromis apaštalauja po 2 valandas savaitėje, parapijos aplinkoje. Atlieka įvairius apaštalinius darbus, išskyrus materialinę pagalbą ir politinę veiklą. Legionieriai padeda kiekvienam žmogui atrasti Dievą: lanko naujakurius, jaunas šeimas, vienišus žmones, ligonius ir senelius. Jie kviečia dalyvauti Šv. Mišiose ir parapijos renginiuose, bendrauja su slaugos ir vaikų namų gyventojais, kaliniais, katekizuoja, ruošia ligonius priimti kunigą. Platina katalikiškus laikraščius, žurnalus ir knygas. Apaštalauja tarp narkomanų, benamių alkoholikų, išėjusių iš kalinimo vietų ir kt.

Susidomėjusius Marijos Legiono malda ir veikla kviečiame ateiti į Marijos Legiono susirinkimą, kuris vyksta kiekvieną pirmadienį, 10.00 val. parapijos salėje arba kreiptis į Legiono pirmininkę Aureliją.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+