HolyFamily

“Bažnyčia meldžiasi už krikščionišką šeimą ir kunigystės malone, gauta iš Kristaus, Vyriausiojo Kunigo, auklėja ją ištikimam gyvenimui. Santuokoje išgyvenama visuotinė tikinčiųjų kunigystė iš tikrųjų sutuoktiniams ir šeimai yra pašaukimas ir kunigystės misija, pakeičianti kasdienį jų gyvenimą taip, kad jie galėtų atnašauti „dvasines aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų“ (1 Pt 2, 5), o tai įvyksta ne tik per Eucharistiją ir kitus sakramentus bei per jų pačių Dievo garbei teikiamą auką, bet ir per maldą, per maldingą dialogą su Tėvu per Jėzų Kristų Šventojoje Dvasioje.” (Šv. Jonas Paulius II. Apaštališkasis paraginimas Familiaris Consortio, 59)

Mūsų parapijoje paskutinį kiekvieno mėnesio sekmadienį, 10.30 val., Šv. Mišiose meldžiamasi už šeimas, joms teikiamas palaiminimas. Kviečiame šeimas aktyviai jungtis į bendrą maldą.

Šv. Jono Pauliaus II malda už šeimas

Dieve, kuris esi Tėvas danguje ir žemėje, Tėve, kuris esi meilė ir gyvenimas, padaryk, kad kiekviena šeima žemėje per Tavo Sūnų Jėzų Kristų, gimusį iš Mergelės Marijos ir per Šventąją Dvasią, vis naujoms kartoms taptų gyvenimo ir meilės tęsėja.

Padaryk taip, kad Tavo malonė gėrin kreiptų jaunavedžių, jų šeimų, viso pasaulio šeimų mintis ir darbus.

Padaryk taip, kad jaunoji karta šeimose rastų tvirtą atramą bei palaikymą, ugdant žmogiškumą tiesoje ir meilėje.

Padaryk taip, kad meilės, sutvirtintos Santuokos sakramento malone, nenugalėtų jokios silpnybės ir krizės, kurios ne kartą pasitaiko šeimos kelyje.

Padaryk taip – prašome tame tarpininkauti Šventajai Nazareto Šeimai, – kad Bažnyčia visų pasaulio tautų tarpe sėkmingai skleistų Gerąją Naujieną šeimose ir per šeimas.

Prašome Tave, kuris esi Gyvenimas, Tiesa ir Meilė Sūnaus ir Šventosios Dvasios vienybėje.

Amen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+