Dvasiniai patarėjai bei vadovai gali paliudyti, kad daugybė žmonių išgyja maldos tarnystės dėka. Nors kai kam atrodo, kad vidinio išgydymo malda gali melstis tik ypač šventi žmonės, iš tiesų visi galime ir turime melsti išgydymo sau ar saviesiems. Tereikia žengti kelis paprastus žingsnius.

Pirmas, pats akivaizdžiausias žingsnis – tikėti, kad Jėzus nori išgydyti žaizdotą atmintį. Tad pradėję melstis išpažinkime tikėjimą. Sakykime Jėzui, kad Juo tikime, ir prašykime Jį padėti įveikti visas abejones ir bet kokį netikėjimą.

Antras žingsnis – stenkimės atleisti. Atleiskime mus įžeidusiam žmogui, dovanokime už iki šiol ramybės nedavusį, vis keldavusį skausmingus prisiminimus įskaudinimą. Sykiu Dievo prašykime atleisti, kad galbūt ir patys kuo nors prisidėjome, jog tie santykiai pairo, tapo žaizdoti. Priimkime Susitaikinimo sakramentą, leiskimės apvalomi Dievo gailestingumo.

O tada melskime Jėzų padėti vaizduotėje atkurti mus sužeidusią situaciją. Papasakokime Jam, kas įvyko. Įsivaizduokime Jėzų, sėdintį šalia mūsų, įdėmiai mūsų klausantį ir dosniai teikiantį paguodą.

Išsakę Jėzui viską, kas gulėjo ant širdies, melskime išgydymo. Gal tiks šie ar panašūs žodžiai: Jėzau, Tu mirei už mūsų nuodėmes. Tu esi didysis Gydytojas, tikiu, kad gali mane išgydyti. Kaip Bartimiejus, vis kartokime savo maldą (plg. Mk 10, 46–52). Kaip šimtininkas, sakykime Jėzui: „Tik tark žodį, ir aš pasveiksiu“ (plg. Mt 8, 8).

Galiausiai įsiklausykime, ką Jėzus mums sako, ką Jis sujudina širdyje atsiliepdamas į mūsų maldas. Galbūt melsdamiesi pajusime, kad Jėzus tarsi paėmė mus už rankos ir meiliai, atjaučiančiai pažvelgė į akis. O gal Jis mums primins Šventojo Rašto eilutę ir skausmą kaip ranka atims. Jis užlies mus savo meile ir ramybe, leis patikėti, kad mūsų nesmerkia ir nemąsto apie mus prastai.

Daugeliu atvejų melsti išgydymo – tai tiesiog mylėti ir atjausti. Daugybė žmonių išgijo ne todėl, kad už juos meldęsis žmogus turėjo ypatingų galių ar gebėjimų, bet kad parodė jiems meilę ir rūpestį. Praeities žaizdas užgydo ir šiltas, drąsinantis žodis ar tiesiog kito žmogaus buvimas šalia.

©”Žodis tarp mūsų”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →