Popiežius Pijus XII savo 1950 metais publikuotoje apaštališkoje konstitucijoje (bulėje) „Munificentissimus Deus“ kaip „dangiškai apreikštą dogmą“ paskelbė, kad Jėzaus Kristaus Motina žemiškojo gyvenimo pabaigoje su kūnu ir siela buvo paimta į dangų dėl ypatingo dalyvavimo išganymo istorijoje.

Vatikano II Susirinkimas šį mokymą apibendrino tokiais žodžiais: „Apsaugota nuo gimtosios nuodėmės, nė kiek nesutepta nekalčiausioji Mergelė, baigusi žemiškojo gyvenimo kelionę, su kūnu ir siela buvo paimta į dangaus garbę ir Viešpaties išaukštinta kaip visatos Karalienė, kad taptų dar artimesnė savo Sūnui, viešpačių Viešpačiui ir nuodėmės bei mirties nugalėtojui.“ (Lumen gentium, 59)

Šį slėpinį Bažnyčią švenčia rugpjūčio 15 d. Tądien mūsų parapijoje yra švenčiami ir Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų atlaidai. Pamaldos mūsų parapijos bažnyčioje vyks sekmadienio tvarka – 9.00 val., 10.30 val., 12.00 val., 18.00 val. Bus šventinami tikinčiųjų atsinešti žolynai ir vaisiai. Po sumos vyks eucharistinė procesija. Kviečiame dalyvauti!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+