Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Jėzus prabilęs mokė:

„Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.
Palaiminti, kurie liūdi: jie bus paguosti.
Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.
Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės: jie bus pasotinti.
Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo.
Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą.
Palaiminti taikdariai: jei bus vadinami Dievo vaikais.
Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės: jų yra dangaus karalystė.
Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“. (Mt 5, 1–12)

Dvasingieji vargdieniai – tai žmonės, kurie žino savo nuodėmes ir trūkumus. Jie prisimena, kad be Dievo pagalbos nieko gero negali padaryti, ir todėl neturi kuo girtis ar didžiuotis, nei prieš Dievą, nei prieš žmones.

Verkiantieji – žmonės, kurie gedi ir verkia dėl savo nuodėmių, bet tiki, kad Dievas atleis jų kaltes.

Romieji – žmonės, kurie kantriai pakelia visas nesėkmes, nenusimena dėl jų, bet nuolankiai laukia atlygio ne iš žmonių, o savo Dievo.

Tie, kurie alksta ir trokšta teisumo – žmonės, kurie nuoširdžiai ieško tiesos, nes tik ji išlaisvina ir pašventina.

Gailestingieji – tai geraširdžiai, jautrūs kitiems, visada pasiruošę padėti stokojantiems, nes jie pažįsta meilę, kuri kyla iš Dievo.

Tyraširdžiai – žmonės, kurie saugosi ne tik piktų darbų, bet taip pat visą gyvenimą bando padaryti gryną, t. y. saugosi blogų minčių ir norų.

Taikdariai – tai tie, kurie nemėgsta jokių kivirčų, patys bando gyventi su visais taikiai ir draugiškai, ir padeda kitiems rasti tarpusavio supratimą.

Persekiojami dėl teisybės – žmonės, kuriems patinka gyventi tiesoje, tai yra, pagal Dievo įstatymą, skleisti teisingumą, nes žino, kad vien Viešpats yra laimės pilnatvė.

Kun. Rolandas Karpavičius

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
Tagged with →